§ 1 NAVN & TILHØRSFORHOLD

Foreningens navn er Intact Denmark. Foreningens hjemsted er hovedkontorets adresse.

§ 2 FORMÅL

Stk. 1. Intact Denmark er en landsdækkende forening, der har til formål at sikre ethvert menneskes grundlæggende ret til at bestemme over egen krop med særligt fokus på omskæring og anden ikke-medicinsk kønskirurgi på børn og voksne, der ikke har givet eller er i stand til at give kompetent informeret samtykke.

Stk. 2. Foreningen virker til fordel for alle mennesker, uanset køn, kultur eller religion.

Stk. 3. Foreningens arbejde med det, i Stk. 1, nævnte formål sker ved, at:

 1. Oplyse borgere, offentlige myndigheder, sundhedspersonale og andre faggrupper om etiske, fysiske og psykiske aspekter ved indgrebene omtalt i stk. 1.
 2. Tilbyde socialt samvær, råd, vejledning og omsorg til såvel personer, der har været udsat for indgrebene omtalt i stk. 1 som til forældre eller andre, der måtte fortryde eller være i tvivl om konsekvenserne af, at de har foranlediget eller overvejet at foranledige disse indgreb.
 3. Arbejde for at retssikre genital autonomi og kropslig integritet som ukrænkelige rettigheder.

Stk. 4. Foreningen er religiøst og politisk neutral og er åben for enhver, der støtter foreningens formål, uanset etnisk, religiøst eller kulturelt ophav.

§ 3 ORGANISATION

Intact Denmarks overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer, der har betalt kontingent.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse som varetager den daglige ledelse, herunder aktiviteter og drift af organisationen.

Bestyrelsen kan helt eller delvist uddelegere sine opgaver til arbejdsgrupper, leverandører og samarbejdspartnere efter behov.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail, via foreningens sociale medier eller anden skriftlig kommunikation til medlemmerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer samt suppleanter og revisor uden sæde i bestyrelsen samt suppleant herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år.

Stk. 6. Ved første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger:

1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor uden sæde i bestyrelsen, 1 suppleant for revisor uden sæde i bestyrelsen

Stk. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af minimum 2 stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget
 • Meddelelse om kontingentfastsættelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
 • Eventuelt

§ 5 BESTYRELSE

Intact Denmarks daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

Stk. 4. Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6 MEDLEMSKAB

Stk 1. Som medlem kan optages enhver, som støtter foreningens formål. Medlemskab er bindende for et kalenderår ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan afvise at optage potentielle medlemmer, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. 

Stk 4. Såfremt den optagelsessøgende / det pågældende medlem ønsker det, kan afvisning / eksklusion appelleres ved førstkommende generalforsamling ved at indsende forslag herom.

§ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt dette flertal ikke er til stede ved den ordinære generalforsamling førstebehandles forslaget for derefter at kunne indstilles til andenbehandling, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for andenbehandling. Ved andenbehandling på ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer endeligt vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 Stk. 1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

 Stk. 2. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

 Stk. 3. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4 stk. 1

 Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling tilpasses dens formål.

§ 9 REGNSKAB

 Regnskabsåret for Intact Denmark er kalenderåret. Regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af bestyrelsens kasserer samt revisoren med sæde udenfor bestyrelsen. Disse kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 Regnskabet udsendes med indkaldelsen til årlig ordinær generalforsamling.

§ 10 OPLØSNING

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede i forbindelse med opløsning er alene fremmødte, der har været medlemmer af foreningen i minimum et år.  Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål med relevans for foreningens oprindelige formål.


Intact Denmark er stiftet d. 3. april 2013
Nærværende vedtægter er vedtaget af Intact Denmarks generalforsamling d. 28. marts 2021


Læs også Bestyrelsen