fbpx

§ 1 Navn & Tilhørsforhold

Foreningens navn er Intact Denmark – Forening mod børneomskæring. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune, Danmark.

§ 2 Formål

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring arbejder for at oplyse borgere, lovgivere og sundhedspersonale om de etiske aspekter og fysiske og psykiske konsekvenser af omskæring med henblik på, at ikke-medicinsk begrundet omskæring af børn – både drenge og piger – forbydes ved lov i Danmark såvel som i udlandet.

§ 3 Organisation

Intact Denmark – Forening mod børneomskærings overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer, der har betalt kontingent. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer samt suppleanter og revisor uden sæde i bestyrelsen samt suppleant herfor. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år. Ved første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger:

 • 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
 • 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor uden sæde i bestyrelsen, 1 suppleant for revisor uden sæde i bestyrelsen

§ 4 Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel pr. mail, via foreningens Facebook-side, samt evt. ved annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Kontingentfastsættelse
 6. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på foreningens adresse senest en uge før generalforsamlingen).
 7. Valg (Jf. § 3)
 8. Eventuelt

§ 5 Bestyrelse

Intact Denmark – Forening mod børneomskærings daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som støtter foreningens formål. Medlemskab er bindende for et kalenderår ad gangen. I indmeldelsesåret, udregnes kontingentet kvartalsvist fra indmeldelsesdato til 31/12 og man er kun bundet til sit medlemskab frem til 31/12. (Ved indmeldelse i 1. kvartal kr. 100, ved indmeldelse 2. Kvartal kr. 75 og så fremdeles).

Bestyrelsen kan afvise at optage potentielle medlemmer, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal afvisning dog efterprøves af førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. Såfremt det pågældende medlem ønsker det, skal eksklusion dog efterprøves af førstkommende generalforsamling.

§ 7 Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Intact Denmark – Forening mod børneomskæring søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af foreningens  stemmeberettigede medlemmer, såfremt dette ikke kan etableres ved ordinær generalforsamling indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 10 Regnskab

Regnskabsåret for Intact Denmark – Forening mod børneomskæring er kalenderåret. Regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af bestyrelsens kasserer samt revisoren med sæde udenfor bestyrelsen. Disse kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Regnskabet udsendes med indkaldelsen til årlig ordinær generalforsamling.

§ 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede i forbindelse med opløsning er alene fremmødte, der har været medlemmer af foreningen i minimum et år. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål med relevans for foreningens oprindelige formål.

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring er stiftet den 3. April 2013.

 

 

En kommentar til “Vedtægter

 1. Jeg vil som medlem, gerne modtage sidste års regnskab, samt referat af den generelle generalforsamling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tema: Pena af Anariel Design.