Intact Denmarks bestyrelse

Intact Denmarks bestyrelse valgt ved generalforsamling d. 26. marts 2022. Bestyrelsen har konstitueret sig pr. 28. marts 2022.

Intact Denmarks bestyrelse består af:

Forkvinde, Lena Nyhus
Næstformand, Mikael Aktor
Kasserer, Güray Baba
Bestyrelsesmedlem, Dorthe da Graca Thrige
Bestyrelsesmedlem, Martin Franck

Suppleant, Marwa Hassan
Suppleant, Ercan Alici

Intern revisor, Henrik Steenberg
Intern revisorsuppleant, Lars Peter Bærendsen

Ekstern revision Baker Tilly

Intact Denmarks bestyrelse repræsenterer bredden i foreningens medlemsskare.

Kontakt Intact Denmark


Intact Denmarks medlemmer

Nogle har gennemlevet omskæring, andre har oplevet andre former for kønskirurgi, nogle er uomskårne, altså intakte. Nogle omskårne trives fint, mens andre har store problemer som følge af indgrebet. Vi repræsenterer både omskæringskulturer og kulturer, hvor den intakte krop er normen. Nogle har jødisk kulturbaggrund, nogle muslimsk, andre kristen. Nogle er troende, nogle ateister.


Medlemmernes sammensætning

Vi dækker formentlig noget nær hele det politiske spektrum, selvom det ikke er noget, vi diskuterer ret meget. Nogle er født i Danmark, andre i udlandet. Fælles for os alle er simpelthen, at vi brænder for børns rettigheder. Der skal naturligvis ikke skæres i børns raske kønsdele, derfor arbejder vi for at stoppe omskæring og anden kønskirurgi på både drenge, piger og interkønnede børn, uanset kulturel baggrund og forældres religion.


Intact Denmarks vision

Intact Denmark ønsker at stoppe omskæring og anden kønskirurgi på raske børn under 18 år. Vores fokus er Danmark først, men vi vil også gerne gøre en indsats for at beskytte hele verdens børn mod omskæring og andre former for kønslemlæstelse. Arbejdet for at stoppe kønskirurgi på raske børn foregår blandt andet ved at forsøge at oplyse befolkning og lovgivere, således at lovgivningen bliver ændret til også at beskytte alle børn i Danmark under 18 år mod omskæring og andre former for kønskirurgi, uanset om indgrebene foretages i Danmark eller i udlandet, præcis ligesom piger beskyttes i store dele af verden i dag.

Intact Denmark betragter ufrivillig kønskirurgi på personer, der ikke har givet kompetent samtykke for kønslemlæstelse.


Oplysning og forebyggelse

Vi forstår, at det er en stor proces for familier fra omskæringskulturer at omstille sig til andre ritualer, derfor finder vi det også vigtigt at informere og favne de familier, der befinder sig i den proces. Vores udgangspunkt er, at forældre vil deres børn det bedste. Endelig er et meget vigtigt fokusområde at støtte de mennesker, der lever med konsekvenserne af omskæring eller anden kønskirurgi helt tæt inde på livet. Der kan være både følelsesmæssige og fysiske følger at tage hånd om, og det vil foreningen have et stærkt fokus på.

Sammen skal vi skabe verdenshistorie – et barn ad gangen.


Intact Denmarks vedtægter

§ 1 Navn & tilhørsforhold

Foreningens navn er Intact Denmark. Foreningens hjemsted er hovedkontorets adresse.

§ 2 Formål

Stk. 1. Intact Denmark er en landsdækkende forening, der har til formål at sikre ethvert menneskes grundlæggende ret til at bestemme over egen krop med særligt fokus på omskæring og anden ikke-medicinsk kønskirurgi på børn og voksne, der ikke har givet eller er i stand til at give kompetent informeret samtykke.

Stk. 2. Foreningen virker til fordel for alle mennesker, uanset køn, kultur eller religion.

Stk. 3. Foreningens arbejde med det, i Stk. 1, nævnte formål sker ved, at:

 1. Oplyse borgere, offentlige myndigheder, sundhedspersonale og andre faggrupper om etiske, fysiske og psykiske aspekter ved indgrebene omtalt i stk. 1.
 2. Tilbyde socialt samvær, råd, vejledning og omsorg til såvel personer, der har været udsat for indgrebene omtalt i stk. 1 som til forældre eller andre, der måtte fortryde eller være i tvivl om konsekvenserne af, at de har foranlediget eller overvejet at foranledige disse indgreb.
 3. Arbejde for at retssikre genital autonomi og kropslig integritet som ukrænkelige rettigheder.

Stk. 4. Foreningen er religiøst og politisk neutral og er åben for enhver, der støtter foreningens formål, uanset etnisk, religiøst eller kulturelt ophav.

§ 3 Organisation

Intact Denmarks overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer, der har betalt kontingent.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse som varetager den daglige ledelse, herunder aktiviteter og drift af organisationen.

Bestyrelsen kan helt eller delvist uddelegere sine opgaver til arbejdsgrupper, leverandører og samarbejdspartnere efter behov.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail, via foreningens sociale medier eller anden skriftlig kommunikation til medlemmerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer samt suppleanter og revisor uden sæde i bestyrelsen samt suppleant herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år.

Stk. 6. Ved første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger:

1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor uden sæde i bestyrelsen, 1 suppleant for revisor uden sæde i bestyrelsen

Stk. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af minimum 2 stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget
 • Meddelelse om kontingentfastsættelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
 • Eventuelt

§ 5 Bestyrelse

Intact Denmarks daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

Stk. 4. Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6 Medlemskab

Stk 1. Som medlem kan optages enhver, som støtter foreningens formål. Medlemskab er bindende for et kalenderår ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan afvise at optage potentielle medlemmer, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. 

Stk 4. Såfremt den optagelsessøgende / det pågældende medlem ønsker det, kan afvisning / eksklusion appelleres ved førstkommende generalforsamling ved at indsende forslag herom.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Såfremt dette flertal ikke er til stede ved den ordinære generalforsamling førstebehandles forslaget for derefter at kunne indstilles til andenbehandling, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for andenbehandling. Ved andenbehandling på ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer endeligt vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

 Stk. 2. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

 Stk. 3. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4 stk. 1

 Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling tilpasses dens formål.

§ 9 Regnskab

 Regnskabsåret for Intact Denmark er kalenderåret. Regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af bestyrelsens kasserer samt revisoren med sæde udenfor bestyrelsen. Disse kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 Regnskabet udsendes med indkaldelsen til årlig ordinær generalforsamling.

§ 10 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede i forbindelse med opløsning er alene fremmødte, der har været medlemmer af foreningen i minimum et år.  Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål med relevans for foreningens oprindelige formål.

Intact Denmark er stiftet d. 3. april 2013
Nærværende vedtægter er vedtaget af Intact Denmarks generalforsamling d. 28. marts 2021


Intact Denmarks samarbejdspartnere

Rådet for menneskerettigheder

Intact Denmark har sæde i Rådet for menneskerettigheder. Posten varetages af Lena Nyhus, Mikael Aktor og Güray Baba.

Sex og Samfund

Intact Denmark er medlem af Sex og Samfund.

DACS – Dansk forening for klinisk sexologi

Intact Denmark er medlem af DACS.

World Wide Day of Genital Autonomy

Intact Denmark er medlem af World Wide Day of Genital Autonomy-netværket – WWDOGA.

International NGO Council on Genital Autonomy

Intact Denmark er medlem af International NGO Council on Genital Autonomy – INGOCGA.


Helsinki-deklarationen

Intact Denmark støtter Helsinki-deklarationen.