PRESSEMEDDELELSE – Borgerdrevet beslutningsforslag om omskæring

black-baby-bathtub-2Intact Denmark – Forening mod børneomskæring har indgivet et forslag til Folketinget om indførelse af en 18 års mindstealder for omskæring af raske børn.

Intact Denmark afventer nu, at Folketinget godkender forslaget til offentliggørelse på borgerforslag.dk. Derefter skal der samles 50.000 underskrifter fra borgerne.

“Forslaget om en 18 års mindstealder for omskæring af raske børn er et stort og vigtigt skridt for børns rettigheder i Danmark.

Det handler om grundlæggende menneskerettigheder. Vi vil simpelthen beskytte børnene, indtil de er gamle nok til selv at vurdere, om omskæring er et rigtigt tilvalg for dem. Man skærer da ikke i raske børn.” Udtaler Lena Nyhus, forkvinde for Intact Denmark.

Screen Shot 2018-01-28 at 10.03.15 PMNæstformand i Intact Denmark, Mikael Aktor, der er lektor i religionshistorie, ufrivilligt omskåret og har jødisk baggrund fortæller “Jeg er sikker på, at mine forældre havde de bedste hensigter, da de valgte at lade mig omskære, men jeg er ikke glad for det, og jeg har da heller ikke valgt at omskære min egen søn. Traditionen stopper med mig. Enhver intakt mand  kan tilvælge omskæring, hvis han en dag får lyst, men hvis omskæringen først er sket, er skaden uoprettelig. Det har jeg følt på min egen krop.”

BLIV MEDLEM af Intact Denmark 

Güray Baba, bestyrelsesmedlem i Intact Denmark og statskundskabsstuderende med muslimsk baggrund fortsætter “Jeg er meget stolt af, at vi nu har indgivet borgerforslag. Jeg er sikker på, at vi lynhurtigt får indsamlet 50.000 underskrifter og det betyder meget for mig, at Danmarks befolkning støtter og anerkender os, der er ufrivilligt omskåret. Vi med muslimsk baggrund har lige så meget ret til egen krop og til egen personlig religionsfrihed som alle andre borgere her i landet.”

En nylig undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Megafon viste, at over 80% af Danmarks befolkning støtter en 18 års aldersgrænse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Lena Nyhus, forkvinde 20 83 37 67 / 93 96 10 30
Mikael Aktor, næstformand 28 30 73 94 (først efter kl 16 d. 29. januar)
Güray Baba, bestyrelsesmedlem 27 21 56 34

Beslutningsforslaget fulde ordlyd:

1. Titel:

Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn

2. Forslag:

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

3. Bemærkninger:

Børn hører til blandt samfundets mest sårbare borgere, da de er afhængige af voksnes omsorg og beskyttelse. Derfor har samfundet en særlig forpligtelse til at beskytte børns grundlæggende rettigheder, indtil de når en alder og modenhed, hvor de kan overtage dette ansvar selv.

Lovgivningen skal derfor ligestille alle børn under 18 år uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger, så de får samme retskrav på kropslig integritet og autonomi.

Ovenstående kan opnås på flere måder:

A. Sundhedsloven
Følgende kan tilføjes i § 17 Stk. 4.: ”Til indgreb, som ikke er til direkte sundhedsmæssig fordel for personen, kan hverken den mindreårige eller forældremyndighedens indehavere give informeret samtykke.”

B. Straffeloven
Straffelovens § 245 a ændres således: ”§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb, med eller uden samtykke, på en umyndig person bortskærer eller på anden måde fjerner ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

C. Forældreansvarsloven
Forældreansvarslovens § 2 ændres til: ”Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling, herunder ikke-terapeutisk omskæring.”

Hverken i Danmark eller i udlandet
For alle tre muligheder gælder følgende: For at sikre, at børn, der er bosiddende i Danmark, hverken udsættes for indgrebene i Danmark eller i udlandet, hvis ikke der foreligger relevant medicinsk indikation, foreslås endvidere, at ”kvindelig omskæring” i Straffelovens § 7, stk. 1, nr. 2, litra a, rettes til ”omskæring, undtagen i tilfælde hvor der under ophold i udlandet opstår akut, uopsættelig medicinsk indikation for dette indgreb”.

Tiltagene i dette Borgerdrevne Beslutningsforslag indebærer, at forældremyndighedens indehavere ikke længere skal kunne give samtykke på børnenes vegne til medicinsk unødvendig omskæring. Det vil sikre, at børns grundlæggende ret til egen krop beskyttes i dansk lovgivning uanset deres køn, kulturelle baggrund eller deres forældres religiøse overbevisninger.

Dermed vil Danmark leve op til Børnekonventionens bestemmelser i artiklerne 19 og 24, stk. 3, der pålægger deltagerstaterne at beskytte børn mod skade samt tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed. Ud over den fysiske skade, som en bortoperation af en sund, uerstattelig del af kroppen indebærer i sig selv, er alle operative indgreb forbundet med risiko for komplikationer.

Ydermere sikrer forslaget overholdelse af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 3 stk. 1: “Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet”.

Forslaget sikrer endvidere implementering af Bioetikkonventionens art. 6, stk. 1 i dansk lovgivning. Den fordrer, at personer, der mangler evnen til at give eget informeret samtykke, f.eks. børn, kun må underkastes medicinsk intervention, hvis denne er til direkte helbredsmæssig fordel for personen.

Indførelsen af en 18 års mindstealder for omskæring sætter børns tarv og rettigheder i højsædet. Lovgivningen bør suppleres med en grundig og sober oplysningsindsats, der forankrer forståelsen for børns individuelle rettigheder i befolkningen.