Omskæring, Intact Denmark -Forening mod børneomskæring

Høringssvar vedr. anmeldelse til Landspatientregistret af omskæringer af drenge

Kære Sundheds-­‐ og Ældreministeriet

Intact Denmark fremsender hermed høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker samt af omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker.

Overordnet mener vi,

at omskæring af drengebørn under 18 år uden medicinsk indikation er legemsbeskadigelse sammenlignelig med omskæring af pigebørn og som sådan at betragte som en overtrædelse af straffelovens voldsbestemmelser og en krænkelse af individets grundlæggende rettigheder jf. Børnekonventionen og Bioetikkonventionen mv.

Intact Denmark ønsker derfor, at der indføres en mindstealder på 18 år for omskæring af drengebørn, så drengene selv kan bestemme, om de ønsker operationen, når de er gamle nok til at overskue og forstå konsekvenserne af denne.

Så længe regeringen ikke ønsker at indføre en aldersgrænse for omskæring af drengebørn, mener Intact Denmark, det trods alt er positivt, at Sundheds-­‐ og Ældreministeriet tager initiativ til at indføre en lovpligtig anmeldelse af omskæringer af drenge og mænd til Landspatientregisteret, uanset om indgrebet foretages på private sygehuse eller klinikker eller uden for sygehuse og klinikker. Dermed kan der forhåbentligt skabes et mere retvisende billede end i dag over, hvor mange, der omskæres, hvilke komplikationer, der opstår osv.

Derudover er det positivt, at overtrædelse af anmeldelsespligten foreslås straffet med bødestraf, jf. § 7.

I forhold til bekendtgørelsens ordlyd har Intact Denmark følgende bemærkninger. I bekendtgørelsen bruges betegnelsen ”patienter” om drenge og mænd, der omskæres. I betragtning af, at størstedelen af omskæringer af drenge og mænd foregår uden medicinsk indikation mener vi, at det er misvisende at kalde de omskårne for patienter. Der er for størstedelen tale om sunde og raske drenge, der bliver legemsbeskadiget og altså først derefter meningsfuldt kan omtales som patient.

Intact Denmark foreslår, at betegnelsen ”patient” i bekendtgørelsen ændres til det mere neutrale ”drenge og mænd, der omskæres”.

I bekendtgørelsen bruges endvidere betegnelsen ”lægelig behandling” og ”behandling” om selve omskæringen af drenge og mænd.

Intact Denmark foreslår, at betegnelsen ”behandling” ændres til det mere neutrale ”indgreb”.

Afslutningsvis skal vi anmode om at blive tilføjet høringslisten som patientforening i spørgsmål omhandlende omskæring o.l.

Med venlig hilsen

Lena Nyhus, forkvinde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.