Dommer hammer

Omskæring -kvalificeret vold?

Omskæring – kvalificeret vold? Det er titlen på en juridisk artikel af cand.jur. Hans Jørgen Lassen i Tidsskrift for Kriminalret (nr. 3, 2016, s. 259-266). Artiklen handler om en sag ved Retten i Aarhus, hvor en mand i juni 2015 blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have udført en drengeomskæring. Tidsskriftet er et betalingstidsskrift, men udover at der er adgang til det fra mange biblioteker, har forfatteren selv givet adgang til artiklen her.

Tre måneder gammel dreng omskåret i et privat hjem

I januar 2015 blev en tre måneder gammel dreng omskåret i et privat hjem. Tre dage efter blev omskæringen blev drengen indlagt på hospitalet med en livstruende infektion og blodforgiftning. Sagen var omtalt i medierne.

dømt for kvaksalveri

Manden der omskar drengen blev i juni 2015 dømt for kvaksalveri og, som noget nyt, også for vold ved Retten i Aarhus. Dommen lød på tre måneders ubetinget fængsel samt en godtgørelse på 10.000 kr. til drengen.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

Omskæring er vold

I artiklen analyseres en række juridiske aspekter ved retssagen og ved dommen. Det mest interessante er dog det opsigtsvækkende, at det formentlig er første gang, at en domstol i Danmark har vurderet drengeomskæring som værende vold. Og endda vold efter den hårde voldsparagraf, § 245 i Straffeloven, der lyder:

Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

legemsangreb af særlig farlig karakter

Retten lagde i dommen afgørende vægt på, at der var tale om ”et legemsangreb af særlig farlig karakter” og at det var i forhold til et ”værgeløst offer”, at omskæring således er kvalificeret vold. Begrundelserne gik bl.a. på, at volden blev begået med en kniv, hvilket jo ikke er så overraskende ved en omskæring, og at drengen fik en livstruende infektion som direkte følge af omskæringen.

Retstilstanden for drengeomskæring

Hans Jørgen Lassen diskuterer en række konsekvenser, som dommen kan få for rituel drengeomskærings status i dansk ret.

Et emne som næstformand i Intact Denmark Mikael Aktor også tidligere har skrevet længere om.

Hans Jørgen Lassens afsluttende bemærkning:

Man udtrykker sig næppe for stærkt, hvis man betegner den aktuelle retstilstand på dette område som problematisk. Aarhus-dommens fortjeneste er, at den dristigt kalder vold for vold, uden reverens for hverken religion eller ministre, og dermed sætter skarpt lys på den rituelle omskærings kuriøse placering i dansk ret. Fænomenet har retligt karakter af en frit i luften svævende hellig undtagelse, uden forankring i eller sammenhæng med retssystemet i øvrigt.

Problemet omfatter ikke bare forholdet til straffeloven, som var temaet i dommen. Omskæring lader sig vanskeligt forlige med en række andre love: sundhedsloven, autorisationsloven samt muligvis også forældreansvarsloven. Og dertil et antal konventioner, hvoraf jeg ovenfor har nævnt fire: Den europæiske Menneskerettighedskonvention, EU’s charter om grundlæggende rettigheder, Børnekonventionen og Bioetikkonventionen.

Grundlæggende handler det hele om respekt for børns, også drengebørns, menneskerettigheder, særligt deres fysiske integritet. En sådan respekt har lovgiverne indtil videre ikke lagt for dagen.

Forfatteren af Omskæring – Kvalificeret vold?, Hans Jørgen Lassen, har tidligere skrevet juridisk speciale om drengeomskæring i dansk ret: Retlige problemer ved rituel omskæring af drengebørn.

Nyhedsbrev

Tænker…
Success! Du er nu abonnent på nyhedsbrevet.. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. 🙂