Omskæring – kvalificeret vold?

Omskæring – kvalificeret vold? Det er titlen på en netop udgivet juridisk artikel af cand.jur. Hans Jørgen Lassen i Tidsskrift for Kriminalret (nr. 3, 2016, s. 259-266). Artiklen handler om en sag ved Retten i Aarhus, hvor en mand i juni 2015 blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have udført en drengeomskæring. Tidsskriftet er et betalingstidsskrift, men der er adgang fra mange biblioteker.

Sagen kort
I januar 2015 blev en tre måneder gammel dreng omskåret i et privat hjem. Tre dage efter blev omskæringen blev drengen indlagt på hospitalet med en livstruende infektion og blodforgiftning. Sagen var omtalt i medierne.

Manden der omskar drengen blev i juni 2015 dømt for kvaksalveri og, som noget nyt, også for vold ved Retten i Aarhus. Dommen lød på tre måneders ubetinget fængsel samt en godtgørelse på 10.000 kr. til drengen.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

Omskæring er vold
I artiklen analyseres en række juridiske aspekter ved retssagen og ved dommen. Det mest interessante er dog det opsigtsvækkende, at det formentlig er første gang, at en domstol i Danmark har vurderet drengeomskæring som værende vold. Og endda vold efter den hårde voldsparagraf, § 245 i Straffeloven, der lyder:

Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

Retten lagde i dommen afgørende vægt på, at der var tale om ”et legemsangreb af særlig farlig karakter” og at det var i forhold til et ”værgeløst offer”. Begrundelser gik bl.a. på, at volden blev begået med en kniv, hvilket jo ikke er så overraskende ved en omskæring, og at drengen fik en livstruende infektion som direkte følge af omskæringen.

Retstilstanden i forhold drengeomskæring
Hans Jørgen Lassen diskuterer også en række konsekvenser, som dommens kan få for rituel drengeomskærings status i dansk ret.

Et emne som næstformand i Intact Denmark Mikael Aktor også tidligere har skrevet længere om.

Men her vil jeg lade Hans Jørgen Lassen selv komme til orde med slutningen på artiklen:

Man udtrykker sig næppe for stærkt, hvis man betegner den aktuelle retstilstand på dette område som problematisk. Aarhus-dommens fortjeneste er, at den dristigt kalder vold for vold, uden reverens for hverken religion eller ministre, og dermed sætter skarpt lys på den rituelle omskærings kuriøse placering i dansk ret. Fænomenet har retligt karakter af en frit i luften svævende hellig undtagelse, uden forankring i eller sammenhæng med retssystemet i øvrigt.

Problemet omfatter ikke bare forholdet til straffeloven, som var temaet i dommen. Omskæring lader sig vanskeligt forlige med en række andre love: sundhedsloven, autorisationsloven samt muligvis også forældreansvarsloven. Og dertil et antal konventioner, hvoraf jeg ovenfor har nævnt fire: Den europæiske Menneskerettighedskonvention, EU’s charter om grundlæggende rettigheder, Børnekonventionen og Bioetikkonventionen.

Grundlæggende handler det hele om respekt for børns, også drengebørns, menneskerettigheder, særligt deres fysiske integritet. En sådan respekt har lovgiverne indtil videre ikke lagt for dagen.

Hans Jørgen Lassen har iøvrigt tidligere skrevet juridisk speciale om drengeomskæring i dansk ret: Retlige problemer ved rituel omskæring af drengebørn.

 

2 kommentarer til “Omskæring – kvalificeret vold?

  1. Dette her forstår jeg ikke: “Dommen lød på tre måneders ubetinget fængsel samt en bøde på 10.000 kr. til drengen.”
    Drengen?

    Venlig hilsen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.