Peter Gøtzsche, Cochranecentret: Nægt rituel omskæring

Læger bør nægte rituel omskæring, skriver professor og læge Peter Gøtzsche

Vigtig og stærk opfordring til Danmarks lægestand i Politiken 14.11.2014 af professor og dr.med. Peter Gøtzche fra Cochranecentret.

22.10. blev der afholdt en høring på Christiansborg med overskriften ‘ Omskæring af drenge – hvad med rettighederne? Afdækning af argumenter for og imod omskæring af drenge i Danmark’. Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder havde indbudt til høringen i samarbejde med Folketingets Udenrigsudvalg.

Der findes flere internationale konventioner, der kan komme på tale, når man diskuterer omskæring, men som sædvanlig – fristes man til at sige – er de indbyrdes modstridende. FN’s børnekonvention, som Per Larsen, formand for Børnerådet, udtalte sig om, vil dog formentlig komme til at stå stærkest, og det fremgår af denne konventions paragraf 24, at man ikke må påføre børnene lidelser: »Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed«.

SE HØRINGEN I FOLKETINGET HER

Det ser ud til, at danske politikere er meget delt i spørgsmålet om omskæring, selv om tre fjerdedele af befolkningen i opinionsundersøgelser er imod omskæring.

Det har jeg svært ved at forstå, medmindre man er bekymret for eksporten af varer til muslimske lande og frygter en ny ‘Arla-affære’, hvor virksomheden som bekendt undskyldte for nogle tegninger, den ikke havde haft noget med at gøre.

Danske læger er derimod ikke i tvivl. Da Sundhedsstyrelsen reviderede sin ‘Vejledning om omskæring af drenge‘ i december 2013, blev revisionen sendt i høring. Lægeforeningen, Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin kom med stærkt kritiske høringssvar.

LÆS HØRINGSSVARENE HER

Efter Lægeforeningens opfattelse bør rituel omskæring af drenge alene »kunne foretages på grundlag af den pågældende drengs/unge mands informerede samtykke«. Dansk Kirurgisk Selskab »er principielt modstander af kirurgiske indgreb på raske umyndige personer uden medicinsk indikation«. Dansk Selskab for Almen Medicin, der taler på vegne af landets praktiserende læger, skrev, at »omskæring kun skal udføres på medicinsk indikation«. Og på selskabets hjemmeside slog de praktiserende læger fast: »Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse«. Andre høringssvar var også interessante.

Dansk Pædiatrisk Selskab mente, at det burde fremgå, at »rituel omskæring ses som medicinsk ubegrundet indgreb«, som man jo normalt skal være 15 år for at kunne give samtykke til.

Børnerådet anførte, at Sundhedsstyrelsen svigter sit ansvar i henhold til art. 4 om god regeringsførelse i børnekonventionen med hensyn til art. 3 (princippet om barnets bedste) og art. 19 (beskyttelse af barnet mod enhver form for vold) ved ikke i vejledningen at omtale de hensyn, der bør overvejes, inden en læge medvirker til omskæring.

BLIV MEDLEM AF INTACT DENMARK – det koster kun 100,- om året

Børns Vilkår mente, at indgrebet er i strid med juridiske og etiske principper, idet indgrebet er irreversibelt, og Sex og Samfund anbefalede, at de mere principielle spørgsmål om barnets rettigheder og retten til kropslig integritet behandles, inden Sundhedsstyrelsen med en vejledning cementerer den eksisterende praksis.

For mig at se er der kun én ting at gøre: Forbyd drengeomskæring, på samme måde som pigeomskæring er forbudt, og gør det nu. Der er ingen grund til at vente længere og påføre endnu flere drenge unødig lidelse, der kan være livslang.

Indtil forbuddet kommer, bør danske læger selv bidrage til at forhindre omskæring. Omskæring af drenge er nemlig efter Sundhedsstyrelsens opfattelse et operativt indgreb i autorisationslovens forstand og dermed forbeholdt læger.
Mærkværdigvis tillader Sundhedsstyrelsen, at ikke-læger kan udføre omskæringen, men det forudsætter, at der er en læge til stede under indgrebet.

Eftersom vi læger slet ikke bør bidrage til rituel omskæring, fordi det strider mod vort lægeløfte om først og fremmest ikke at forvolde skade (primum non nocere), og både Lægeforeningen og Dansk Kirurgisk Selskab er imod det, ligger det ligefor, hvad danske læger bør gøre: nægte at medvirke til rituel omskæring.

På Rigshospitalet foretog man rituel omskæring på 315 drenge i perioden 1997-2003. Jeg fatter ikke, hvorfor mine kolleger har accepteret at udføre et så barbarisk operativt indgreb uden indikation, og hvordan Sundhedsstyrelsen kan finde på at lave en vejledning til læger om, hvordan de skal udføre en uetisk operation.

Det kan godt være, at politikerne tøver, og at Sundhedsstyrelsen slæber på fødderne, hvilket den ofte gør, når det vil give ballade at tage de rigtige beslutninger. Men det bør læger ikke gøre. Kom så i gang, og sig nej. Mit referat fra høringen findes på www.cochrane.dk.

2 kommentarer til “Læger bør nægte rituel omskæring, skriver professor og læge Peter Gøtzsche

  1. Hej Karsten

    Vi er helt enige med dig i, at riter, der kan være skadelige for børn og unger naturligivs ikke kan være tilladt i et sekulært samfund. De burde såmænd ikke være tilladt nogen stedet.

    Men det skal understreges, at arbejdet med at stoppe omskæring af raske børn ikke er et angreb på religion som sådan. Mange af vores medlemmer er såmænd troende.

    Vores fælles indsats handler alene om at sikre, at den voksne får friheden til at vælge selv. Hvis man ikke ønsker at lade sig omskære, kan man beholde sit intakte kønsorgan. Ønsker man at lade sig omskære som voksen skal det stå en frit for, uanset om årsagen er religiøs, kulturel, æstetisk eller baseret på en forestilling om, at det skulle være mere rent end jævnlige bade.

    – Lena Nyhus, forkvinde

  2. Rituel omskæring bør naturligvis være forbudt i demokratiske lande. Her er livssynet sekulært. Dagligdag og overtro (religion) er adskilt hos os. Det er basalt vestlig filosofis store landvinding. Ethvert individ har fået sin egen personlig integritet – helt ulig stammekultur, hvor ethvert individ bliver tvangsindlagt til at følge stamme-overtroen og stamme-ritualerne. Rituel omskæring hører kun hjemme i stamme-kulturer, hvor intet individ har egen personlige integritet, men er tvangsunderlagt faderens, stammens, rabbinerens,imamens, stamme-kulturens regler og påbud. Forestillingen i stamme-kulturer er, at hvis et individ ikke følger stamme-overtroen og stamme-reglerne, vil guden straffe hele stammen – og familien kommer i vanære. I demokratier – der bygger på sekulær verdensopfattelse – har individet sin frihed til selv at bestemme. Det er ikke tilfældet i stammekulturer. Stamme-samfund har non-sekulær tænkning. Overtros-regler binder alle individer sammen, ingen har personlig frihed. Overtro og dagligdag er sammenflettet, og stamme-loyalitet skal vises ved overholdelse af disse overtros-regler. Det er kendetegnet for ethvert stamme-samfund. Jødisk og islamisk filosofi har ikke bevæget sig ud over dette punkt, hvor guden (gamle mænds hellige skrifter om guden) bestemmer hierakiet og omtrent al livsførelse i stammens dagligdags liv. Jøder har 777 bestemmelser, der skal følges, hvis de er “rigtig”, loyal jøde. Muslimer sikkert mange flere. Det er inklusive årtusind år gamle regler om, hvad stamme-individer må og ikke må spise. At skille sig ud fra andre kulturer styrker i allerhøjeste grad stamme-identiteten og stamme-tilhørsforholdet. At være stamme-menneske er en påtvunget kulturel-arveligheds-filosofi, der giver identitets-følelse og styrker modsætningsforholdet til Vestens almindelige sekulær livsopfattelse. Stamme-folkene vil altid synes, de er Vestens sekulære (ugudelige) menneske-kultur overlegne. Det vil være nødvendigt at begrænse stamme-folks omfattende ritual-katalog, hvis sam-eksistens i frie sekulære samfund skal lykkes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.